Rozdiel medzi sestrou a praktickou sestrou? Ministerstvo zdravotníctva chce lepšie definovať ich činnosť

Ministerstvo zdravotníctva chce lepšie definovať pôsobnosť zdravotníckej profesie a vymedziť rozsah praxe medzi sestrou a praktickou sestrou – asistentom. Vyplýva to z návrhu novely vyhlášky o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach, ktorá na konci apríla prešla pripomienkovým konaním. Podľa rezortu mohlo kvôli nezrovnalostiam v praxi dochádzať aj k nesprávnemu poskytnutiu zdravotnej starostlivosti.

Kým doteraz ľudia v slovenskom zdravotníctve poznali pomenovanie zdravotný asistent, po novom sa názov tohto povolania zmení na praktická sestra – asistent. Rezort chce okrem toho vyhláškou upraviť praktickej sestre – asistentovi rozsah praxe, ktorý vykonáva samostatne. Platí to pre prípady, kedy to môže urobiť len na základe indikácie lekára, sestry alebo pôrodnej asistentky. Prípadne v rámci asistovania.

„Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zabezpečiť prehľadnosť rozsahu praxe zdravotníckeho povolania praktická sestra – asistent. V minulosti dochádzalo k zamieňaniu rozsahu praxe so sestrou, čo mohlo viesť okrem iného k nesprávnemu poskytnutiu zdravotnej starostlivosti,“ vysvetľuje dôvody ministerstvo zdravotníctva v návrhu.

Návrh má okrem iného zaistiť bezpečnosť pre praktickú sestru – asistenta. Vyhláška bude jasne definovať ich kompetencie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Podľa rezortu je potrebné, aby nevykonávali činnosti mimo rozsahu presne stanovenej praxe.

Podľa pokynov lekára, sestry či sanitára

Ministerstvo chce vyhláškou upraviť rozsah praxe praktickej sestry – asistenta s odbornou spôsobilosťou na základe pokynov lekára, sestry, pôrodnej asistentky či na základe spolupráce so sanitárom. Vyhláška mení aj rozsah praxe praxe praktickej sestry – asistenta pri asistencii či pri jej ďalšom vzdelávaní. „Návrh vyhlášky mení doterajšie znenie, aby bola zabezpečená prehľadnosť a bezpečnosť v kontexte spolupráce v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti,“ tvrdí rezort.

Podľa návrhu by mala praktická sestra napríklad pozorovať zdravotný stav osoby, zmeny zaznamenávať do zdravotnej dokumentácie a informovať o nich lekára, sestru alebo pôrodnú asistentku. Mala by tiež napríklad pripravovať zdravotnú dokumentáciu na vizitu či preberať, kontrolovať a ukladať zdravotnícke pomôcky a materiál. Stará sa tiež o ich dostatočnú zásobu a podieľa sa na kontrole exspirácie liekov. Mala by tiež podávať jedlo, tekutiny a kŕmiť pacienta, ktorý to nedokáže sám.

V rámci náročnejších úkonov by mala podľa ministerstva napríklad aj odoberať vzorky moču, stolice či krvi, preväzovať a ošetrovať niektoré rany či aplikovať niektoré lieky. Lekárom či sestrám môže tiež asistovať pri malých chirurgických a invazívnych výkonoch, diagnostike, cievkovaní močového mechúra, fixácii zlomenín či pri príprave a podávaní liekov. Mala by sa tiež ďalej vzdelávať.

Málo kompetencií

Pripomienkovanie návrhu sa skončilo tesne pred koncom apríla tohto roka. Pribudlo v ňom celkovo 195 pripomienok, z čoho až 43 bolo zásadných. Vo viacerých z nich bolo ministerstvo upozornené, že niektoré uvedené kompetencie praktickej sestry vo vyhláške chýbajú, iné sú tam zase navyše.

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, ktorá okrem iných zastrešuje aj asociácie lekárov, nemocníc, či poisťovní, upozornila, že praktická sestra by mala napríklad asistovať pri vykonávaní použitia obmedzovacích prostriedkov. „Praktické sestry – asistenti sú pri aplikovaní požitia obmedzovacích prostriedkov jednými z kľúčových zdravotníckych pracovníkov v ošetrovateľskom tíme na psychiatrickom oddelení,“ vysvetľuje asociácia v pripomienke.

Podľa asociácie by mali praktické sestry podľa vyhlášky aj málo pridaných kompetencií pre neonatolologické pracoviská. „Preto navrhujeme nový bod a rozšírenie kompetencií aj na patologického novorodenca. Navrhujeme pediatrické výkony obmedzovať na novorodencov tam, kde je to uvedené, ale ďalej neobmedzovať vek detí pre poskytované výkony na ďalšie vekové kategórie. Je to nevyhnutné pre využitie uplatnenia praktickej sestry – asistenta na pediatrických pracoviskách,“ tvrdí asociácia.

Na chýbajúcu pozornosť pre detského pacienta v pripomienkach upozornila aj Konferencia biskupov Slovenska (KBS), ktorá zastrešuje aj niektorých lekárov a zdravotníkov. „Navrhujeme do návrhu vyhlášky doplniť vzdelávanie praktickej sestry pre detskú populáciu všetkých vekových skupín. Ak nebude mať praktická sestra vzdelanie i pre detskú populáciu, budú chýbať v systéme sestry pre detské ambulancie,“ tvrdí KBS v pripomienke.

Ministerstvo teraz bude samotnú vyhlášku ešte upravovať. Keď prejde celým legislatívnym procesom, začne platiť v polovici mája tohto roka.

Miroslav Homola